Српска православна црква
Црквена општина Борике
Храм Св. Јована Крститеља
 
 
 
 
веб дизајн и програмирање
Младен Ашоња и тим
сва права задржана © 2013 - 2014 Црквине
 
Почетна страна Новости са Црквина Историја Црквина Галерија Како до храма Контакт
Дрино водо, очи дјевојачке - први дио
Дрино водо, очи дјевојачке - други дио
Назад »»»
Напомена администратора портала:
Видео фајлови који су објављени лоцирани су на серверима YouTube.com. Након завршетка емитовања сваког фајла биће вам понуђени различити видео фајлови који су постављени по аутоматизму YouTube софтвера на који администратор нема нити може имати утицаја. Самим тим администратор није одговоран за садржаје тих видео фајлова.